Alkuun vastuullisuusviestinnässä!

Organisaatioiden vastuulliseen liiketoimintaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia eri sidosryhmiltä: asiakkailta, toimittajilta, kuluttajilta, sijoittajilta, järjestöiltä ja henkilöstöltä.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ohjaavat jo monen yrityksen toimintaa. EU valmistelee uutta kestävyysraportoinnin Corporate Sustainability Reporting -direktiiviä (CSRD), joka toteutuessaan velvoittaa useita suuria suomalaisia yrityksiä raportoimaan vastuullisuustyöstään merkittävästi aiempaa säädellymmin. Lisäksi EU-taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelu vaatii yrityksiä määrittelemään investointiensa kestävyyttä ja tarkastelemaan rahoitustoimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

Vaikuttavaa vastuullisuustyö osallistaa ja keskittyy olennaiseen

Vastuullisuustyötä aloittaessa voi olo olla hieman neuvoton. Vastuullisuus koskee aivan kaikkea ja syleilee maailmaa. Mistä lähteä liikkeelle? Todennäköisesti sinunkin yritykselläsi on kuitenkin jotakin valmista materiaalia, jonka avulla pääsee alkuun. Tällaisia voivat olla muun muassa tilinpäätös ja muu taloudellinen raportointi, yrityksen arvot, strategia ja missio. Näiden lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstökyselyitä, asiakaskyselyitä ja palvelukuvauksia.

Keräämällä yhteen jo olemassa olevan materiaalin ja edustajan jokaisesta yrityksen eri funktiosta saadaan mainio alku vastuullisuustyölle. Oman väen lisäksi on olennaista osallistaa muut sidosryhmät, esimerkiksi asiakkaat omine intresseineen. Tämän jälkeen arvioidaan ESG-olennaisuusanalyysin avulla mihin vastuullisuustyössä keskittymällä yritys voi tehdä suurimman myönteisen vaikutuksen ympäröivään maailmaan ja mitkä näistä aiheista ovat merkittävimpiä yrityksen sidosryhmille.

Yritysvastuu tarkoittaa muutakin kuin säädeltyä raportointia. Se on osa kulttuurin murrosta kuluttajien ja yritysten käytöksessä ja arvoissa. Jos yrityksen toiminta ei vastaa sidosryhmien vaatimuksiin, yrityksen asema heikkenee ja se jää kilpailijoistaan jälkeen. Siksi on tärkeää kertoa pienistäkin vastuullisuuteen liittyvistä teoista ja tavoitteista läpinäkyvästi ja aidosti.

Petra Niemi

Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija, Tulus Oy

   Ketterästi käyntiin vastuullisuustyössä

u

  1. Nykytilan kartoitus

  Jos vastuullisuustyö on vasta alullaan, tutustumme ensin yrityksen strategiaan ja arvoihin, keskeisiin sidosryhmiin ja toimintaympäristöön. Eri alojen välillä on suuria eroja siinä, kuinka pitkällä vastuullisuustyössä tyypillisesti ollaan, käytämme siis hetken kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuustyön analyysiin.

  Keskeisiä teemoja:

  • Vastuullisuuden johtaminen ja projektitiimin kokoaminen.
  • Miten vastuullisuus näkyy nykyisessä strategiassa, arvoissa, missiossa?
  • Sidosryhmien määrittely ja osallistaminen.
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.
  • Olemassa olevan ja mahdollisesti jo tehdyn työn kokoaminen ja analyysi sekä tiedonkeruutarpeet.
  • Vastuullisuustyön laajuuden määrittely: viestiminen, tiekartta, ohjelma vai raportointi?

   2. ESG-olennaisuusanalyysi

   Mitä vastuullisuus merkitsee teidän yrityksessänne ja toimialallanne? Vastuullisuustyössä keskitytään aina siihen, missä saadaan aikaan eniten hyvää.

   Kartoitamme sidosryhmiä osallistavassa työpajatyöskentelyssä liiketoimintaa ESG-olennaisuusanalyysissa sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristön näkökulmasta ja määrittelemme yrityksen toiminnalle olennaisimmat vastuullisuuden teemat.

   Käsiteltäviä teemoja:

   • Millä vastuullisuuden alueilla teidän yrityksenne tekee suurimman vaikutuksen ympäröivään maailmaan?
   • Mihin vastuullisuuden osa-alueisiin sidosryhmillä kohdistuu eniten odotuksia?
   • Millaisia vastuullisuuden teemoja toimialalla yleisesti tai kilpailevissa yrityksissä on määritelty?
   • Missä teemoissa yrityksen toiminnan vaikutukset ja sidosryhmien odotukset kohtaavat?

   3. Vastuullisuuden tiekartta

   Olennaisuusanalyysi kertoo millaiseen vastuullisuustyöhön panostamalla yritys saa aikaan suurimman myönteisen vaikutuksen ympäröivään maailmaan ja mitkä vastuullisuuden teemat ovat olennaisimpia sidosryhmille.

   Vastuullisuuden tiekarttaan kirjataan ylös näihin teemoihin liitetyt konkreettiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.  

   Vastuullisuuden tiekartassa:

   • Kuhunkin vastuullisuusteemaan liittyvät tavoitteet ja seurannan aikataulutus.
   • Konkreettiset toimenpiteet vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.
   • Miten edistymistä mitataan: tunnusluvut, mittarit ja vastuutus.
   • Tavoitteiden tarkasteluaikavälit.
   • Millaisia haasteita on odotettavissa? Miten niihin vastataan?

   4. Vastuullisuusviestinnän suunnitelma

   Työpajan pohjalta ehdotamme sopivimmat toimenpiteet vastuullistekojen sanoittamiseen verkossa, mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Vastuullisuus nivotaan osaksi viestintästrategiaa ja viestinnän ja markkinoinnin vuosikelloa.

   Vastuullisuustyö lanseerataan ensin sisäisesti ja sitten portaittain eri sidosryhmille. Vastuullisuusviestinnän aloittamista saattaa motivoida esimerkiksi lähestyvä tarjouskilpailu – akuutit tarpeet huomioidaan viestinnän suunnittelussa.

   Suunnitelmassa:

   • Mahdollinen kohderyhmäkohtainen vastuullisuuden ydinviestien määrittely
   • Sisäinen lanseeraus
   • Myynnin tukimateriaalien päivitys
   • Ulkoinen lanseeraaminen
   • Mediaviestinnän suunnitelma

   Laitetaan yhdessä käyntiin yrityksenne tärkein projekti! 

   Liisa Oksanen

   LIISA OKSANEN

   Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
   liisa.oksanen@tulus.fi
   +358 50 579 3205

    

   Liisa Oksanen

   PETRA NIEMI

   Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija
   petra.niemi@tulus.fi
   +358 44 751 3101

   Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

   Mistä olet kiinnostunut?