Tulus Oy:n yleiset sopimusehdot

Yleisten toimitusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Tulus Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Toimittaja”) sekä sen asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) välisiin markkinointiviestinnän palveluita koskeviin tarjouksiin, tilauksiin ja sopimuksiin (kumpikin jäljempänä ”Sopimus”), ellei toisin ole sovittu. Näiden yleisten ehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti.

 

Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa siitä, että sen suorittamat tehtävät ovat sopimuksen mukaisia ja täyttävät Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset.

Toimittaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Jos Tilaaja valitsee alihankkijan, jota Toimittajan tulee Tilaajan velvoittamana käyttää, Toimittaja ei vastaa alihankkijan työstä, vaan Tilaaja kantaa itse vastuun alihankkijan työstä. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää Toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Vastaavasti Toimittaja voi perustellusta syystä kieltäytyä käyttämästä tiettyä Tilaajan valitsemaa alihankkijaa.

 

Aineisto

Tilaaja toimittaa Toimittajalle työn tekemisen kannalta olennaisen aineiston tai valtuuttaa Toimittajan hankkimaan aineiston itse. Toimittaja ei ilman erillistä kirjallista sopimusta ole velvollinen toimittamaan hankkimaansa tausta-aineistoa (esimerkiksi haastattelumateriaalia, eri lähteistä kerättyä informaatiota jne.) Tilaajan käyttöön tai arkistoimaan lähdemateriaalia myöhempää käyttöä varten. Toimittajan tuottama materiaali luovutetaan Tilaajalle projektin päättyessä Sopimuksen mukaisesti ja Tilaajan projektin alussa määrittelemässä muodossa, eikä Toimittajalla ole tämän jälkeen aineiston arkistointivelvoitetta. Materiaali on Tilaajan omaisuutta täysin oikeuksin Sopimuksen mukaisen laskun maksamisen jälkeen.

 

Tilaajan velvollisuudet ja vastuut

Tilaaja on velvollinen osallistumaan tarjouksessa mainituin tavoin projektiin, antamaan Toimittajalle tarvittavat ohjeistukset ja kommentit/hyväksynnät tuotettuihin materiaaleihin sovitun aikataulun mukaisesti. Tilaaja vastaa antamansa hyväksynnän jälkeen tuotetun materiaalin sisällöstä ja materiaalin käyttämisestä. Toimittajalla on oikeus jaella Tilaajan hyväksymä materiaali medialle sikäli kuin jakelu kuuluu Sopimuksen sisältöön. Projektin päättymisen jälkeen materiaaleihin tehdyt muutokset katsotaan uudeksi sopimukseksi/projektiksi.

 

Keskinäinen yhteydenpito

Toimittaja ja Tilaaja pitävät yhteyttä tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muilla sähköisillä välineillä. Toimittaja on velvollinen tiedottamaan Tilaajalle töiden etenemiseen liittyvistä asioista (mahdollisista viivästymisistä, muutoksista sisältöihin, tekijöiden vaihtumisesta kesken projektin jne.) säännöllisesti ja mahdollisimman nopeasti tilanteen muuttuessa. Tilaaja on velvollinen vastaamaan Toimittajan tekemiin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti.

 

Tehtävän suoritus ja aikataulu

Jokaisesta tilauksesta tai kokonaisuudesta sovitaan etukäteen. Toimittaja toimittaa Tilaajalle sähköpostilla tilausvahvistuksen, jossa mainitaan tehtävän työn sisältö, urakkahinta tai tuntityönä tehtävissä töissä työmääräarvio sekä aikataulu.

 

Palveluiden hinta, laskutusaikataulu ja maksuehdot

Toimittaja antaa kaikille töille erillisen aikataulun sekä urakka- tai tuntihinnan tai työn sisällön huomioivan työmääräarvion.

Toimittaja laskuttaa joka kuukauden lopussa siihen mennessä tehdyt työt. Tilaajan tulee maksaa laskut 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos työ tehdään Tilaajan kiireellisestä aikataulusta johtuen arki-iltaisin klo 16 jälkeen, viikonloppuna tai pyhinä, Toimittaja pidättää oikeuden laskuttaa 100-prosenttisesti korotetun hinnan. Näistä sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen.

Toimittaja veloittaa Tilaajalta toimeksiantojen suorittamiseen liittyvät matkakustannukset Verohallinnon ohjeen (verovapaat matkakustannusten korvaukset) mukaisesti. Matkakustannukset laskutetaan Tilaajaa lähimmästä Tuluksen toimipisteestä.

Tilaajan tulee maksaa laskut eräpäivään mennessä. Eräpäivän jälkeiseltä ajalta Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaan.

 

Salassapito ja tietoturva

Molemmat sopijapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta tai luovuttamatta kolmansille osapuolille mitään toisen sopijapuolen luottamukselliseksi määriteltyä tietoa tai aineistoa. Tämä kattaa myös kolmansilta osapuolilta saatavat luottamukselliset ja salassapidon alaiset tiedot, jotka liittyvät Tilaajan toimeksiantoihin.

Luottamuksellisella aineistolla tarkoitetaan kaikkia suullisia tai kirjallisia, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevia, kaupallisia, taloudellisia, teknisiä tai muita tietoja, liikesalaisuudet mukaan lukien, joita osapuolet ovat saaneet tietoonsa toimeksiantojen yhteydessä tai muutoin, riippumatta tavasta, jolla tiedot on luovutettu tai jolla ne ovat tulleet osapuolten tietoon. Tilaajaa ja tämän asiakkaita koskevat materiaalit ja tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia.

Luottamuksellisella aineistolla ei kuitenkaan edellä sanotusta poiketen tarkoiteta tietoja,

(a) jotka niiden luovutushetkellä ovat jo yleisesti tunnettuja,

(b) jotka niiden luovuttamisen jälkeen Sopimusta rikkomatta tulevat yleisesti tunnetuiksi, tai

(c) joiden ilmaisemiseen tai luovuttamiseen sopijapuoli on velvoitettu pakottavan lainsäännöksen taikka tuomioistuimen tai muun vastaavan toimivaltaisen viranomaisen määräyksen perusteella.

Toimittajan tietoturva on varmistettu suojaamalla yhtiön sisäverkko palomuurilla ja estämällä etäyhteydet verkkoon ulkopuolelta. Sekä saapuva että lähtevä sähköpostiliikenne käy läpi virustarkastuksen. Asiakastietoja sisältävien tiedostojen kopiot säilytetään suojatulla, päivittäin varmuuskopioitavalla verkkolevyllä Toimittajan tiloissa. Vain Toimittajan työntekijöillä on pääsy verkkolevyllä oleviin tiedostoihin.

 

Rekrytointi- ja houkuttelukielto

Tilaaja sitoutuu olemaan rekrytoimatta Toimittajan työntekijöitä välittömästi tai välillisesti palvelukseensa sekä olemaan houkuttelematta Toimittajan työntekijöitä tarkoituksin siirtyä pois Toimittajan palveluksesta Tilaajan tai muun tahon palvelukseen.

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki suoritettavien toimeksiantojen tuloksina syntyneet siirrettävissä olevat tavaramerkkioikeudet, teosten tekijänoikeudet, lähioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet siirretään kokonaisuudessaan Tilaajalle. Toimittajalla on kuitenkin edellä sanotusta huolimatta oikeus käyttää toimeksiantojen suorittamisessa syntyvää aineistoa, tietoja ja osaamista myös muille päämiehille suoritettaviin toimeksiantoihin.

Edellä sanotusta huolimatta kaikki Toimittajalla ennen toimeksiannon suorittamista olleet ja Toimittajan toimeksiannon ulkopuolella luomat/kehittämät immateriaalioikeudet pysyvät Toimittajan omaisuutena.

Tilaaja saa muutos- ja omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistettuun aineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen.

Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle mahdollisista kolmansien asettamista omistusoikeuden, käyttöoikeuden, tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden rajoituksista kirjallisesti ennen toimeksiannon toteutukseen saattamista. Ilmoitus sisältää tiedot käyttöaikaa, -aluetta, -tapaa (esimerkiksi mainosväline tai painosmäärä) ja muita seikkoja koskevista rajoituksista. Toimittaja vastaa tuottamansa materiaalin osalta siitä, että mainonnassa tai projektissa käytettävä aineisto ei loukkaa kenenkään tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle välittömästi, jos sillä on syytä epäillä immateriaalioikeuksien loukkauksia syntyvän.

Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle mahdollisista kolmansien asettamista omistusoikeuden, käyttöoikeuden, tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden rajoituksista edellisen kappaleen mukaisessa laajuudessa Tilaajan toimittaman materiaalin osalta. Tilaaja vastaa siitä, että Tilaajan Toimittajalle toimittama materiaali ei loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia.

 

Toimittajan referenssioikeus

Toimittaja saa käyttää Tilaajalle tehtyä työtä kaupallisena referenssinään. Toimittajan alihankkijat eivät saa mainita Tilaajalle tehtyä työtä kaupallisena tai muuna referenssinään ilman eri sopimusta.

 

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan (esimerkiksi tietyn projektin keston ajan) siten kuin sopijapuolet ovat sopineet.

Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassaolevaksi sovittu Sopimus kirjallisella irtisanomisilmoituksella vähintään kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisesta huolimatta ennen irtisanomisen toteuttamista tilatut työt tehdään loppuun ja veloitetaan normaalisti.

Jos jompikumpi sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai toimii olennaisesti toista sopijapuolta loukkaavalla tavalla, eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan, loukatulla sopijapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa Sopimus päättymään välittömästi.

 

Vastuunrajoitus

Toimittaja ei vastaa mistään Tilaajalle aiheutuvista epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Toimittajan vastuu Tilaajalle aiheutuvista välittömistä vahingoista on rajoitettu sen yksittäisen toimeksiannon arvonlisäverottomaan hintaan, jonka suorittamiseen vahinko liittyy. Mikäli vahinko ei liity vain yksittäiseen toimeksiantoon, Toimittajan vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu enintään 20.000 euron määrään.

 

Sopimuksen muuttaminen

Mahdollisista muutoksista Sopimukseen tulee sopia yhdessä kirjallisesti.

 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin yleisiin ehtoihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Yleisiin ehtoihin ja Sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse kohtuullisessa ajassa kumpaakin tyydyttävään sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa Tampereella Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.